За Земята Лого
  • Български
  • English
 
Новини
21.12.2011 / Актуално

Международен ученически интернет конкурс "Природните науки в помощ на екологията"”

РЕГЛАМЕНТ
I. Цели
Да се осигури възможност учениците да:
- представят авторски идеи и интерпретации по определен проблем;
- представят резултати от изследвания в областта на природните науки и екологията;
- защитават собствена позиция по актуални за обществото проблеми;
- покажат оригинално мислене;
- обменят идеи и самостоятелно изработени учебни материали.

ІІ. Участници
Право на участие имат всички ученици от всяка една държава, които:
1) Първа възрастова група VІ – VІІІ клас
2. Втора възрастова група ІХ – ХІІ клас
2) Проявяват задълбочен интерес към учебните предмети от културно-образователната област „Природни науки и екология” (човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование).
Няма ограничение в броя на проектите, с които може да кандидатства едно училище от дадена Европейска страна или от страни извън Европейския съюз.

ІІІ. Съдържание
Състезанието се провежда в  две категории:
1.      Теоретичен проект – да се опише възможен проект, който с помощта на една или няколко от природните науки да спомогне за решаването на конкретен екологичен  проблем (проблем с отпадъците, с пестенето на енергия, намаляване на въглеродните емисии изхвърляни в атмосферата и др.) – важен за конкретната общност, регион или държава.
2.    Проект свързан с информираността на обществото по отношение на различни екологични проблеми. На конкурса се представят информационни продукти, създадени от екипи от ученици. Неговата цел е да убеди родители, приятели, учители или жители на населеното място в необходимостта от конкретни дейности и меркисвързани с опазването на околната среда и здравето на хората, и дава препоръки, какви практически дейности могат да бъдат осъществени в училище, в дома, във конкретния  район или държава /устойчива мобилност/. Конкурсната работа може да бъде под формата на брошура, вестник, плакат, видео, мултимедия или PowerPoint презентация.
 Всеки проект се разработва индивидуално или екипно и може да има научен ръководител – учител, преподавател във висше училище и др.


ІV. Изисквания за оформяне на проектните работи
Проектите, които участват в конкурса, трябва да бъдат представени в електронен вид задължително на английски език.  Въведението /актуалността на проблема на местно ниво/ не трябва да е повече от половин страница - конкретната задача, която решава автора, методите за решение, резултати, как влияе на околната среда и респективно на здравето на хората.
Текстът ще бъде приеман в текстов формат Word / Open Office( .doc, .rtf), със стандартен шрифт с големина 12, като общият обем с включените илюстрации и таблици да не е повече от 6 страници. Големината на файла, без да се използва компресиране не трябва да превишава 300 KB
.
За  проектите, свързани с информираността на обществото с екологичните проблеми  презентациите във формат Microsoft PowerPoint или документи Adobe PDF  не трябва да превишават1Мв.

Видео-клипове във формат WMV, DIVX и MPEG-1, анимации във формат Micromedia Flash (SWF) и компютърни игри ще бъдат приемани при условие, че размерът на файла (в компресиран вариант) не превишава 1Мв
Пълният комплект материали трябва да включва попълнена регистрационна форма на първа страница /може да бъде изтеглена от горния десен ъгъл на тази страница/. Горещо се препоръчва да се използват компресиращите формати RAR или ZIP.
Материалите, които не отговарят на тези условия, няма да бъдат разглеждани.

4. Оценяване и класиране
Извършва се от жури, в което влизат представител на Министерство на околната среда и водите, Еко сдружение «За Земята».


V. Критерии за оценка на конкурсните разработки
При оценяване на конкурсната работа се взема под внимание актуалността на избраната тема, обосноваността на използваните методи при изпълнението на проекта, получаване на практически резултат, аргументираност на изводите и препоръките, качество на форматиране на проекта. Във ІІ категория  се оценява оригиналността на изпълнение и художественото оформление. При оценяване на конкурсните работи ще се взима под внимание сложността и самостоятелността при изпълнение на проекта, съответстващ на възрастовите особености на автора.
Критерии за оценяване от журито
• избор на проблем, актуален за дадения  регион, общност или държава в който живеят
участниците;
• обосновка на избраните методи с посочване на предимствата им;
• представяне на последователните етапи при реализирането на проекта;
• ясно представен реален и икономичен финансов бюджет за реализирането на
проекта; (категории 1 и 2)
• личен принос и новаторство при разрешаването на проблема;
• конкретни резултати;
• оригиналност на проекта;
• естетическо и техническо оформление на проекта и писмена грамотност;
• култура в съответната научна област.
• създаване на интерес към третирания в проекта проблем;
• оригиналност на представянето.
Максималният брой точки за всеки критерий е 5 (пет).
Максимален брой точки за цялостно представяне е 55 (петдесет и пет)
Класирането на двете възрастови групи е отделно.

VІ. Срок
Проектите се изпращат до 29.02.2012 г. на адрес: krasivaevropa@abv.bg
Информация за проекта и събитията по него можете да намерите нa: beautiful.europe.free.bg


Norway GrantsInnovation NorwayС финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България
© 2021 sparebulgaria.com