За Земята Лого
  • Български
  • English
 
SPARE конкурс 2012–2013

Международен конкурс за училищни проекти

Условия за провеждане на международен конкурс за училищни проекти свързани с енергийна ефективност „Енергия и нашата жизнена среда

                                                   2012/2013 учебна година

  
Конкурсът се провежда в рамките на международната образователна програма SPARE (най-големия образователен проект, свързан с устойчива енергия, промени в климата и околната среда) и на световното десетилетие на ООН за „Образование в устойчиво развитие”. С подкрепата  на Норвежкото общество за защита на природата и INFORSE (Международна мрежа за развитие на устойчива енергетика). Конкурсът за 2011/2012 г. ще се проведе под мотото:

Да съхраним климата – да започнем с прости енергийни решения

 

За участие в конкурса каним ученици и учители, които са заинтересувани и вече имат постижения в практическите дейности в сферата на климатичните промени, мерките за спестяване на енергия, използване на възобновяеми енергийни източници на местно ниво, увеличаване на енергийната ефективност на училищните сгради, в развиването на образователни програми за популяризиране сред широката общественост на въпросите за спестяването на енергия и енергийната ефективност.


За международния конкурс се допускат не повече от 5 проекта /не повече от 2 във всяка категория/. Работите се представят на български език.

Избраните от националното жури 5 проекта ще изискваме да бъдат преведени на руски или английски език за участие в международния конкурс.

Група за номинации за ученици

Номинация 1. Практическа работа:

•    Практически опит за спестяване на енергия в училище и в дома. Опишете какви методи сте използвали, за да реализирате икономии на енергия у дома и в училище, защо сте избрали тези методи и какви са резултатите.
•    Практическо използване на възобновяеми енергийни източници – ВЕИ (изберете един или два). Опишете как сте създали модела за използване на енергия от слънце, вятър, вода или биомаса. Опишете начина, по който сте работили и получените резултати.


Номинация 2. Теоретическа работа (проект)

•    Проекти за спестяване на енергия на местно ниво.  Опишете  възможен проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки във вашето училище, в дома, във вашия район (проектът трябва да се отнася за реално съществуващи места). Опишете методите и технологиите, които сте предложили и подхода за постигане на по-ефективно използване на енергията. Обосновете проекта – как може да бъде осъществен и какви подобрения ще донесе за местната общност.
•    Проекти за спестяване на енергия чрез използване на ВЕИ. Опишете и обосновете един пример за това как може да се използва енергията от слънцето, вятъра, водата или от биомаса за определени цели на енергоснабдяването във вашия район. Опишете защо сте избрали точно този източник на енергия и точно тази технология, как този проект може да бъде реализиран на практика и какви ще бъдат резултатите и ползите от него.

За работите от категория 1 и 2 е необходимо да се опише връзката между вашата работа и промените в климата, и как вашият проект ще допринесе за намаление на СО2.

Номинация 3. Информиране на обществото/реклама на енергоефективността:

На конкурса се представя информационен продукт, създаден от ученици. Неговата цел е да убеди родители, приятели, учители или жители на населеното място в необходимостта от намаляване на изхвърлените парникови газове, и дава препоръки, какви практически дейности могат да бъдат осъществени в училище, в дома, във вашия район /устойчива мобилност/. Конкурсната работа може да бъде под формата на брошура, вестник, плакат, видео, мултимедия или PowerPoint презентация.

Група за номинации за учители

Номинация 4:

•    Практически урок „Да съхраним климата с помощта на прости енергийни решения”  
На конкурса трябва да се представи предложение за учебен час (1 или 2 часа),  посветен на ПРАКТИЧЕСКИ ЕНЕРГИЙНИ РЕШЕНИЯ,  които могат да бъдат осъществени на индивидуално ниво, в училище, в дома, в района. Целта на тези решения е да бъдат намалени емисиите на парникови газове, да бъдат смекчени последствията от промените в климата във вашата страна или региона.                            
Приветстват се лабораторни уроци, показващи възможностите и преимуществата на енергията получавана от ВЕИ, пестенето на енергия и енергоефективността.

•    Дидактически материали на тема „Да съхраним климата с помощта на прости енергийни решения”
На конкурса се представя комплект дидактически материали за ученици относно практическите мерки за намаляване на СО2, намаляване влиянието на човека върху климата. Това могат да бъдат материали или макети за опити, за лабораторни уроци, брошури, видео, мултимедия или PowerPoint презентация.
Ако материалите са част от по-голяма образователна методика, молим тя да бъде описана кратко – не повече от половин страница.

 Разгледайте наградените конкурсни работи от националния конкурс  Opens internal link in current windowтук и на международния сайт : www.spareworld.org

Те са добър пример! Вие можете да направите същото и може да го направите по-добре!

Правила за провеждане на конкурса

През ноември конкурса се представя в страната чрез публикация на сайта. Срокът за представяне на конкурсните работи e 10 февруари 2013 г.

След приключване на националния кръг 5 конкурсни работи от страната се номинират от 5-членно жури за международния конкурс /не повече от 2 работи от една номинация/.

Срокът за представяне на проектните работи на международния конкурс е 15 март 2013 г.
Конкурсните работи изпращайте на адрес: t.todorov@zazemiata.org

Критерии за оценка на конкурсните разработки

При оценяване на конкурсната работа се взема под внимание актуалността на избраната тема, обосноваността на използваните методи при изпълнението на проекта, получаване на практически резултат, аргументираност на изводите и препоръките, качество на форматиране на проекта.

В номинация 3 се оценява оригиналността на изпълнение и художественото оформление.


При оценяване на конкурсните работи ще се взима под внимание сложността и самостоятелността при изпълнение на проекта, съответстващ на възрастовите особености на автора.
При оценяването на педагогическите разработки ще се взема предвид следното: визията на проекта за стимулиране на мотивацията за действие при децата и възрастните за постигане на практически резултат; използването на интерактивни методи, които помагат за включване на децата в дискусии, творчески и практически дейности; постигнати или очаквани резултати в спестяването на енергия от изпълнението на предложения педагогически подход; възможността за репликиране (копиране) на предложения педагогически метод.


Изисквания за оформяне на проектните работи на национално ниво

Проектите, които участват в конкурса, трябва да бъдат представени в електронен вид на английски или руски език.  Въведението /актуалността на проблема на местно ниво/ не трябва да е повече от половин страница - конкретната задача, която решава автора, методите за решение, резултати, как влияе на промените в климата.

Текстът ще бъде приеман в текстов формат Word / Open Office( .doc, .rtf), със стандартен шрифт с големина 12, като общият обем с включените илюстрации и таблици да не е повече от 6 страници. Големината на файла, без да се използва компресиране не трябва да превишава 300 KB.
За номинации 3 презентациите във формат Microsoft PowerPoint или документи Adobe PDF  не трябва да превишават 1 Мв.

Видео-клипове във формат WMV, DIVX и MPEG-1, анимации във формат Micromedia Flash (SWF) и компютърни игри ще бъдат приемани при условие, че размерът на файла (в компресиран вариант) не превишава 1Мв.


Пълният комплект материали трябва да включва попълнена регистрационна форма на първа страница /може да бъде изтеглена от горния десен ъгъл на тази страница/. Горещо се препоръчва да се използват компресиращите формати RAR или ZIP.
Материалите, които не отговарят на тези условия, няма да бъдат разглеждани.

Резултати от конкура

Международното жури на конкурса се състои от експерти в областта на енергията и образованието, националните SPARE координатори. Победителите в международния конкурс ще бъдат наградени с дипломи и награди. Награждаването се извършва по време на международната среща на координаторите на SPARE.


Допълнителна информация за условията за участие в конкурса може да получите от националния координатор: ЕС „За Земята“, Тодор Тодоров: t.todorov@zazemiata.org

Резултати от проведения национален SPARE конкурс за учебната 2010-2011 година

„Да съхраним климата-да започнем с прости енергийни решения”

Категория 1:

Първа награда:
 „Практически опит за спестяване на енергия у дома”
Автор:Димитър Стефанов Грозев ,VII  клас, СОУ „Георги Измирлиев” гр. Горна Оряховица
Ръководители: Диляна Грозева , Албена Попова
                                  

 Първа награда:
 „Енергоефективен дом”
Автор: Грета Младенова Рашева , X клас, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов”, гр. Велико Търново
Ръководители: Рени Тодорова, Диана Мартинова, Милена Папазова
Консултант: Георги Йорданов

Втора награда
„Светът утре ще бъде такъв, каквато е класната ни стая днес”
Автори: Венета Азаджийска, Петя Димитрова, Сандра Бракение, Димитрина Къркова, Кристиян Костадинов, X клас
Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров” гр. Силистра
Ръководители: Елисавета Боева, Маргарита Андреева, Десислава Петрова

Втора награда
„Да пестим, без да се лишаваме”
Автори: Кехам Мамасян, Мартина Димитрова, V клас
Първа частна математическа гимназия, София
Ръководител: Татяна Димитрова


Категория 2:

Първа награда
 „Енергийно независимо екоучилище”
Автор: Боряна Монева-X  клас
VIII СОУПЧЕ „А.С.Пушкин”, гр. Варна
Ръководител: Розалина Димитрова

Втора награда
”Зелените покриви-острови на спокойствието”
Автори: Вячеслав Кара, Дениз Месут,Радостина Георгиева,Берна Мехмед,Берна Байрямова,Александър Терзиев,Ангел Тончев,Христина Христова,Шефика Хасан
ГПЧЕ „Хр.Ботев” гр. Кърджали
Ръководители:Елена Константинова, Биляна Стоянова

Втора награда
„Биодизелът-най-добрият вариант за намаляване на щетите върху околната среда, които нанасят изкопаемите горива”
Автори: Гергана Сотирова, Елизавета  Млечкова, Стефан Краев, Павел Павлов, Георги Тодоров-V клас
ОУ „Йордан Йовков”- Каварна
Ръководители: Антония Ангелова, Мария Савова

Трета награда
„Чудо ли са соларните лампи?”
Автори: Николай Харитонов Янков - VІІ а клас,
Мирослав Милков Соколов -VІІІ клас, Дарин Драгомиров Куршумов-VІІІ клас
СОУ "Васил Левски” гр. Крумовград
Ръководител: Надежда Асенова  Саръева- учителка  в ОДК,  Крумовград

Трета награда
„Фотоволтаични колектори и в училище”
Автори: Мартин Минков, Станислав Минчев, Владислав Коларов, Ростислав Георгиев, София Генчева, Александра Димитрова, Ния Василева, Антоний Митев, Мариян Маринов, Александър Цанков, Александра Колева, Ива Стоянова-VII клас
ОУ „Васил Левски” Разград
Ръководител: Петя Христова


Категория 3
Втора награда
Плакат „Да пестим енергия в домакинството”
Автор: Дойчин Пламенов Гачев, VI клас
СОУ „Димитър Благоев”, град Свищов
Ръководител: Юлия Йозова

Втора награда
Видеоклип за вятърната енергия
Автор: Изабел Матева-XI клас
Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров”, Варна
Ръководител: Йорданка Енева

Трета награда
 „Пестенето на енергия-начин на живот”
Автор: Ивона Здравкова Русева, IX клас
СОУ „Димитър Благоев”, град Свищов
Ръководител: Весела Гачева

Категория 4

Първа награда
„Моята въглеродна следа до училище”
Автори: Маргарита Николова Маринова; Бисера Крумова Желязкова; Диана Георгиева Цанкова
СОУ „Пейо Крачолов Яворов“, гр. Варна

 Първа награда
„Устойчива мобилност срещу вредните въздействия на автомобилните газове”
Автор: Неделчо Иванов Неделчев
СОУ „Бачо Киро”, град Павликени

Втора награда
„Енергия и преглед на околната среда”
Автор: Татяна Димитрова
Първа частна математическа гимназия, София

Втора награда
“Заедно можем да променим и спасим човечеството!”
Автори: Диляна Грозева, Галина Кънчева, Вера Димитрова, Полина Йорданова
СОУ „Георги Измирлиев”, Горна Оряховица


Трета награда
 „Земята-източник на енергия и наш дом”
Автори: Петя Христова Николаева , Анка Кирилова
ОУ “Васил Левски”, Разград

Трета награда
«Оцеляване за мен, за теб и околната среда - Робинзоновци”
Автор: Веселина Бойчева-Чапанова
СОУ „Св.Патриарх Евтимий”, Пловдив


Norway GrantsInnovation NorwayС финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България
© 2024 sparebulgaria.com